Werkwijze & behandeling – psycholoog in Rotterdam

Basis Geestelijke Gezondheidszorg

Wanneer je door de huisarts, praktijkondersteuner of een andere verwijzer bent verwezen voor behandeling in de Basis Geestelijke Gezondheidszorg kun je je aanmelden bij mijn praktijk.

Hieronder omschrijf ik de werkwijze in de fasen van aanmelden, intake en behandeling, zodat je een idee hebt van wat je kunt verwachten.

Kirsten den Ouden - psycholoog Rotterdam

Aanmeldfase

Aanmelden doe je bij voorkeur via het online aanmeldformulier dat te vinden is op de pagina Bereikbaarheid en Aanmelden. Hierin beantwoord je enkele globale vragen over waarvoor je hulp zoekt. Dit dient om een inschatting te maken of ik de juiste hulpverlener voor je ben. Indien dit de verwachting is dan plannen we een persoonlijk intake gesprek. Soms heb ik nog wat vragen over je aanmelding en dan kunnen wij hierover via mail of telefoon contact hebben.

Aan het aanmeldcontact zijn geen kosten verbonden. Vanaf de intake zijn er wel kosten van toepassing, die veelal onder de dekking van de basiszorgverzekering vallen mits er een verwijsbrief aanwezig is. Zie voor meer informatie hierover de pagina tarieven en vergoeding.

Intake fase

Een intake bestaat meestal uit 1-2 gesprekken op locatie in Rotterdam Zuid. In een intake gesprek neem ik onder andere met je door welke klachten je hebt, hoe je dagelijks leven eruit ziet, welke omstandigheden wellicht een rol spelen of hebben gespeeld bij je klachten en hoe je als persoon gewend bent om met zaken om te gaan. Vaak wordt hieruit al goed duidelijk hoe de klachten zijn ontstaan of hoe deze in stand worden gehouden en wat er nodig is om hier verandering in aan te brengen. Misschien heb je hier zelf ook al ideeën over.

Aan de hand van dit gesprek bepalen we de aard en ernst van de klachten en of er sprake is van vergoede problematiek (een diagnose die onder de basiszorgverzekering valt). Als er inderdaad sprake is van vergoede problematiek dan stel ik met behulp van een vragenlijst (HONOS+) de zorgvraagtypering vast; dit is een momentopname van de zorgvraag en problematiek en dient ter verantwoording van de ingezette vergoede zorg.

Als je klachten niet onder vergoede problematiek, dus niet onder de basisverzekering vallen, maar je hebt toch de wens om verder behandeld te worden, dan bespreken we de behandelmogelijkheden op basis van zelfbekostiging. Alle bovengenoemde zaken en onze ideeën over hoe je behandeling er qua soort en duur uit kan komen te zien, leggen we vast in een behandelplan.

In de intake fase neem ik vaak ook nog een klachtenvragenlijst af die met de tijd dient ter evaluatie van de behandeling.

Behandelfase

In de Basis Geestelijke Gezondheidszorg kunnen mensen terecht met allerlei verschillende soorten klachten, waarvan de verwachting wel is dat deze binnen een relatief afgebakende tijd goed op kunnen knappen. De zorgvraagtypering zoals vastgesteld tijdens de intake, die onderdeel uit maakt van het nieuwe financieringsmodel (Zorgprestatiemodel) voor Geestelijke Gezondheidszorg vanaf 2022, zal op termijn bepalend zijn voor het aantal sessies dat ongeveer geboden kan worden vanuit de basiszorgverzekering. Omdat dit nieuwe systeem nog maar net in werking is getreden bevindt dit zich de komende tijd nog in de onderzoeksfase.

Om toch een idee te geven over de duur van de behandeling kunnen we de komende tijd de oude werkwijze (tot 2022) als richtlijn aan houden. Tot 2022 werd er gewerkt met zogenaamde zorgtrajecten (Basis GGZ profiel), afhankelijk van de zorgzwaarte en de zorgvraag van de cliënt, waaraan een indicatief behandelminutenpakket was gekoppeld. De tijdsbesteding was gebaseerd op zowel de tijd voor de afspraken als tijd besteed aan administratieve handelingen die bij een intake of behandeling horen. Het hieronder genoemde aantal sessies was om die reden een benadering en afhankelijk van de indeling van de werkzaamheden.

  • Basis GGZ Kort: Voor de lichte, enkelvoudige maar persisterende stoornissen met een laag risico. Hiervoor geldt een gemiddelde tijdsbesteding van 295 minuten (ter indicatie: 3-4 gesprekken na intake).

  • Basis GGZ Middel: Voor stoornissen met matige ernst, een enkelvoudig of laag complex beeld en laag tot matig risico. Hiervoor geldt een gemiddelde tijdsbesteding van 495 minuten (ter indicatie: 6 gesprekken na intake)

  • Basis GGZ intensief: Voor wat zwaardere klachten, enkelvoudig of laag complex van aard en met een laag tot matig risico. Hiervoor geldt een gemiddelde tijdsbesteding van 750 minuten (ter indicatie: 9 sessies na intake)

Waar tot 2022 de geleverde zorg werd gedeclareerd middels één van de bovengenoemde zorgtrajecten met een vast tarief voor het hele traject, wordt de zorg vanaf 2022 gedeclareerd per consult. Zie voor meer informatie hierover de pagina over tarieven en vergoeding.

Tijdens de behandeling evalueren we regelmatig of je tevreden bent met hoe het proces loopt. Mijn persoonlijke overtuiging is dat het vaak niet nodig is door te behandelen tot de klachten helemaal weg zijn. Zodra jij het idee hebt dat je voldoende vooruit bent gekomen om met de inzichten en vaardigheden weer zelfstandig verder te kunnen, hebben wij ons doel bereikt. We weten immers: “Behandeling(seffect) stopt niet na de laatste sessie”.

Ik ben aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).
Dit is een beroepsvereniging die toe ziet op de kwaliteit van zorg in de vrijgevestigde sector. Op de website vind je veel nuttige informatie over behandeling in een vrijgevestigde praktijk.

Deze kwaliteit wordt onder andere gewaarborgd door visitatie en intervisie. Hoe ik verder de kwaliteit in mijn praktijk heb geregeld staat vermeld in mijn kwaliteitsstatuut.

Laten we er niet van uit gaan, maar het kan wel eens voorkomen dat het contact niet geheel naar wens verloopt.
Als dat het geval is, hoop ik daar in eerste instantie samen met jou uit te komen. Ik sta open voor feedback!

Mochten wij er samen niet uit komen, dan kun je contact opnemen met de klachten- en geschillencommissie van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).

Mocht je juist iets leuks willen vermelden over hoe je het contact met mij hebt ervaren, help mij en andere patiënten die op zoek zijn naar een hulpverlener dan door een review te schrijven op Zorgkaart Nederland.

Je dossier

Ik bewaar je gegevens in een goed beveiligd elektronisch patiëntdossier dat strikt vertrouwelijk is. In het dossier zitten o.a. de verwijzing, het intake verslag, de indicatiestelling, het behandelplan, overige documentatie (van of over jou) en een beschrijving van de voortgang van de behandeling. Daarnaast worden administratieve gegevens zoals je contactgegevens genoteerd. Als zorgverlener ben ik verplicht om je identiteit vast te stellen en je burgerservicenummer (bsn) te noteren. Alleen personen in de praktijk die bij jouw behandeling betrokken zijn hebben toegang tot dit dossier. Dit geldt ook voor de collega die mij vervangt bij afwezigheid. Zij zijn net als ik gehouden aan het beroepsgeheim. Je dossier wordt alleen ingezien voor zover dit nodig is om je van goede zorg te voorzien.

Inzage, wijzigingen en vernietiging

Je hebt het recht om je dossier in te zien en om een kopie van (delen van) het dossier te krijgen. Dit kan ook gedaan worden door je wettelijk vertegenwoordiger of een door jou schriftelijk gemachtigde. Een uitzondering hierop is wanneer inzage of het maken van een kopie naar mijn oordeel jouw belangen zou schaden; in dat geval kan ik het verzoek weigeren. Soms zijn er met jouw toestemming anderen bij de behandeling betrokken. Als er in jouw dossier vertrouwelijke informatie over anderen zit, of informatie die anderen vertrouwelijk hebben gegeven, dan mag deze informatie niet in gezien worden.

Als je vindt dat bepaalde gegevens in je dossier niet kloppen, dan kun je me vragen deze te corrigeren of aan te vullen. Het gaat hierbij alleen om feitelijke onjuistheden; wijzigen of corrigeren van mijn professionele oordeel is niet mogelijk. Wel kan ik, indien je dat wenst een aanvullende verklaring met je eigen visie in het dossier opnemen.

Je kunt schriftelijk verzoeken (een deel van) je dossier te laten vernietigen. Het voorgaande geldt alleen voor de gegevens uit het behandeldossier. Administratieve gegevens moeten vanwege fiscale wetgeving en controles door zorgverzekeraars bewaard blijven. In zeer uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld wanneer het vernietigen van het dossier een bedreiging vormt voor de veiligheid, kan ik dit weigeren.

Delen van gegevens

Alleen met jouw toestemming mag ik informatie verstrekken aan de huisarts/verwijzer, andere hulpverleners of andere betrokkenen. Wanneer je bezwaar maakt tegen het verstrekken van informatie aan de persoon die jou naar mij heeft verwezen, zal ik me beperken tot de administratieve mededeling dat je bij mij in zorg bent gekomen of niet, zonder inhoudelijke uitspraken te doen. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, zoals bij concreet gevaar, mag ik mijn beroepsgeheim doorbreken en zonder toestemming informatie uitwisselen.

Wanneer door externe partijen (denk aan een bedrijfsarts, arbeidsongeschiktheids- of letselschadeverzekeraar of onderwijsinstelling) informatie bij mij wordt opgevraagd over jouw behandeling, dan mag ik deze informatie alleen met jouw toestemming delen. Ik ben niet verplicht dergelijke verzoeken te beantwoorden. In mijn rol als (voormalig) behandelaar mag ik alleen feitelijke informatie geven, zoals gegevens over de diagnose en de duur van de behandeling. Ik mag bijvoorbeeld geen verwachtingen of vermoedens uitspreken noch oordelen geven voor een ander doel dan een zorgdoel. Ook als je toestemming geeft om informatie aan een derde te verstrekken, moet ik een eigen afweging maken of dit gezien mijn beroepsgeheim geoorloofd is. Ik kan dan alsnog besluiten om geen informatie te verstrekken als dit naar mijn oordeel de behandeling kan tegenwerken of nadelige gevolgen voor jou kan hebben. Wanneer je op eigen initiatief gegevens over je behandeling deelt met anderen, is dit voor eigen verantwoordelijkheid. Meer hierover is te lezen in de richtlijn voor gezondheidsverklaringen van de LVVP.

Om de zorg vergoed te krijgen, stuur ik een factuur naar je zorgverzekeraar. Op een Basis GGZ factuur staan vermeld het geïndiceerde Basis GGZ profiel en de zorgvraagtypering (zie hierboven). Er wordt geen diagnose vermeld en geen verdere zorginhoudelijke informatie. Als je bezwaar hebt tegen het vermelden van voorgenoemde gegevens in de factuur dan kun je gebruik maken van een privacy verklaring; hier kun je bij mij naar vragen. Zorgverzekeraars mogen controleren of mijn administratie op orde is en de rekeningen kloppen. Ik ben verplicht hieraan mee te werken, maar alleen als aan een aantal strikte voorwaarden is voldaan die wettelijk zijn vastgelegd. In die gevallen is je toestemming niet vereist; ik zal je hierover wel vooraf informeren.

Met ingang van 1 juli 2023 zijn hulpverleners verplicht om t.b.v onderzoek naar het Zorgprestatiemodel gepseudonimiseerd gegevens over de behandeling aan te leveren bij de Nederlandse Zorg Autoriteit. Het gaat hierbij om niet-persoonlijke gegevens. Deze aanlevering is goed gekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Als je hier bezwaar tegen hebt kun je gebruik maken van een privacy verklaring; hier kun je bij mij naar vragen. Meer informatie over de gegevensaanlevering vind je in de folder van de NZA.

Visitatie, intervisie, supervisie, collegiaal overleg

Eens in de vijf jaar vindt er in mijn praktijk een interne kwaliteitscontrole plaats, visitatie genoemd. Dit gebeurt door collega’s die net als ik een beroepsgeheim hebben. Ten behoeve van controle op de kwaliteit van mijn praktijkvoering hebben genoemde collega’s steekproefsgewijs inzage in dossiers. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dit bij mij aan geven.

In het kader van intervisie, supervisie of collegiaal overleg maak ik alleen gebruik van gegevens waaruit jouw identiteit niet af te leiden is. In dit geval hoef ik hier geen toestemming voor te vragen. Dit doe ik wel, wanneer het tijdens collegiaal overleg noodzakelijk is om jouw persoonsgegevens te delen, bijvoorbeeld ten behoeve van een verwijzing.

Privacystatement

Voor meer informatie over de privacy van je gegevens verwijs ik naar mijn privacystatement dat hier te downloaden is.

Coaching

Soms lopen mensen tegen klachten of vraagstukken aan die niet onder psychische stoornissen vallen, maar waarvoor begeleiding toch gewenst is om een boost te geven aan je persoonlijke ontwikkeling. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan leren nee zeggen en je zelfbeeld vergroten.

Werkwijze

Nadat je je telefonisch of via mail hebt aangemeld voeren we een kosteloos telefonisch aanmeldgesprek om te kijken of ik de juiste hulpverlener voor je ben om jouw coachingsvraagstuk te beantwoorden. Als we daar beiden een goed gevoel over hebben, dan kunnen we een eerste sessie plannen. Bij coaching staat het aantal sessies niet vast; dit is afhankelijk van jouw behoefte. Elke sessie kan de laatste zijn, maar het is ook mogelijk langduriger contact te hebben.

Kirsten den Ouden - psycholoog Rotterdam